Aryung pump AMTP-1500-320LNVB (220/380/440V)

Aryung pump AMTP-1500-320LNVB (220/380/440V)

Hiện DTA JSC là nhà phân phối bơm Aryung chính hãng tại Việt Nam. Gồm các model ATP-320HVB, bom aryung ATP-12SVB(MSVB),Aryung ATP-320HFVB, bom aryung ATP-13SVB(MSVB), ATP-340HVB ; ATP-204HA, ATP-340HFVB ; ATP-204HAB, ATP-420HVB
AMTP-1500-341FAVB, ATP-220 HAF, AMTP-11MS, AMTP-12MT, AMTP-13MTVB, AMTP-200-206LNVA, AMTP-1500-320LNVB
AMTP-12MT. ATP-206 HAF, AMTP-13MS. ATP-206 HAVB, AMTP-13MT. ATP-206 HAVD, AMTP ... AMTP-200-220LNVA. AMTP-1500-320HFVB, AMTP-200-220LNVB. AMTP-1500-340HFVB, AMTP-12MTVB, ATP-220 HAVB,AMTP-1500-320LNVB, AMTP-216HAVD, AMTP-200-204LNVA. AMTP-220HA, AMTP-200-204LNVB,

Giá : Liên hệ

Bơm Aryung AMTP-LN (AMTP-1500-320LNVB (220V/380V/440V) là loại bơm có cấu trúc ít ồn, nó rất nhỏ gọn và dễ lắp ráp và tháo dỡ giữa máy bơm và động cơ.

Máy bơm AMTP-1500-320LNVB này có van xả để điều khiển áp suất bơm để có thể tránh được tải trong hoạt động của động cơ và máy bơm.

Máy bơm được sử dụng hệ thống tuần hoàn của dầu trục chính trong máy, bôi trơn truyền hệ thống. hệ thống.

Các model khác:

 Bơm Rotor chữ T Aryung AR1-2F
Aryung VN AR1-3F
Aryung Viet Nam AR2-4FC
Bom Aryung han quoc AR2-8FC
A-ryung pumps AR2-12FC
Bom A-ryung  ATP-204HA(VB) ~
Aryung Viet Nam ATP-220HA(VB)
Nha Phan phoi bom Aryung HCM ATP-11S(VB)
 Bơm Rotor chữ T Aryung ATP-12S(VB)
Aryung VN ATP-13S(VB)
Aryung Viet Nam TP-440HVB
Bom Aryung han quoc AMTP-HA
A-ryung pumps AMTP-11MS(VB)
Bom A-ryung  AMTP-12MS(VB)
Aryung Viet Nam AMTP-13MS(VB)
Nha Phan phoi bom Aryung HCM ATP-320H(F)VB
 Bơm Rotor chữ T Aryung ATP-340H(F)VB
Aryung VN AMTP-204HAVBF ~
Aryung Viet Nam AMTP-220HAVBF
Bom Aryung han quoc AMTP-206HA-206HAVB~
A-ryung pumps AMTP-216HA-216HAVB~
Bom A-ryung  AMTP-320HFVB
Aryung Viet Nam AMTP-340HFVB
Nha Phan phoi bom Aryung HCM AMTP-204LN ~
 Bơm Rotor chữ T Aryung AMTP-220LN
Aryung VN AMTP-320LN
Aryung Viet Nam AMTP-216CH(VB)-20
Bom Aryung han quoc AMTP-216CH(VB)-25
A-ryung pumps AMTP-216CH(VB)-30
Bom A-ryung  AMTP-12MSFVB
Aryung Viet Nam AMTP-13MSFVB
   
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-210HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-216HA
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-220HAVD
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-220HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-210HAF
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-220HAF
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-210HAVB
Aryung Viet Nam ATP-208HAVD
Pumps A-ryung ATP-216HA
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-216HAVD
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-216HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-216HAF
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-216HA
Aryung Viet Nam ATP-212HA
Pumps A-ryung ATP-212HAVD
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-212HAF
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-212HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-204HA
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-204HAVB
Aryung Viet Nam ATP-204HAVD
Pumps A-ryung ATP-204HAF
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-206HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-206HAF
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-206HAVD
Aryung Viet Nam ATP-210HA
Pumps A-ryung ATP-210HAVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-210HAF
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-210HAVD
Aryung Coolant Pump ATP-210 HA
Bơm làm mát Aryung ATP-210 HAB
Bom lam mat A-ryung ATP-210 HAF
Bom Aryung ATP-210 HAVB
Aryung Viet Nam ATP-210 HAVD
Bom A-ryung ATP-212 HA
A-ryung Han Quoc ATP-212 HAB
Aryung Coolant Pump ATP-212 HAF
Bơm làm mát Aryung ATP-212 HAVB
Bom lam mat A-ryung ATP-212 HAVD
Bom Aryung ATP-216 HA
Aryung Viet Nam ATP-216 HAB
Bom A-ryung ATP-216 HAF
A-ryung Han Quoc ATP-216 HAVB
Aryung Coolant Pump ATP-216 HAVD
Bơm làm mát Aryung ATP-220 HA
Bom lam mat A-ryung AMTP-216HAVB
Bom Aryung AMTP-216HAVD
Aryung Coolant Pump AMTP-204HA
Bơm làm mát Aryung AMTP-204HAVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-204HAVD
Bom Aryung AMTP-206HA
Aryung Viet Nam AMTP-206HAVB
Bom A-ryung AMTP-206HAVD
A-ryung Han Quoc AMTP-208HA
Aryung Coolant Pump AMTP-208HAVB
Bơm làm mát Aryung AMTP-208HAVD
Bom lam mat A-ryung AMTP-210HA
Bom Aryung AMTP-210HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-210HAVD
Bom A-ryung AMTP-212HA
A-ryung Han Quoc AMTP-212HAVB
Aryung Coolant Pump AMTP-212HAVD
Bơm làm mát Aryung AMTP-216HA
Bom lam mat A-ryung AMTP-1500-320LNVB
Bom Aryung AMTP-200-204LNV
Aryung Coolant Pump AMTP-216HAVD
Bơm làm mát Aryung AMTP-220HA
Bom lam mat A-ryung AMTP-220HAVB
Bom Aryung AMTP-220HAVD
Aryung Viet Nam AMTP-204HAVBF
Bom A-ryung AMTP-206HAVBF
A-ryung Han Quoc AMTP-208HAVBF
Aryung Coolant Pump AMTP-210HAVBF
Bơm làm mát Aryung AMTP-212HAVBF
Bom lam mat A-ryung AMTP-216HAVBF
Bom Aryung AMTP-220HAVBF
Aryung Viet Nam AMTP-750-P4-2520
Bom A-ryung AMTP-1500-341FAVB
A-ryung Han Quoc AMTP-1500-320HFVB
Aryung Coolant Pump AMTP-1500-340HFVB
Bơm làm mát Aryung AMTP-200-204LNVA
Bom lam mat A-ryung AMTP-200-204LNVB
Bom Aryung AMTP-200-206LNVA
Aryung Coolant Pump AMTP-200-206LNVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-200-208LNVA
Bom Aryung AMTP-200-208LNVB
Aryung Coolant Pump AMTP-200-210LNVA
Bom lam mat A-ryung AMTP-200-210LNVB
Bom Aryung AMTP-200-212LNVA
Aryung Coolant Pump AMTP-200-212LNVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-200-216LNVA
Bom Aryung AMTP-200-216LNVB
Aryung Coolant Pump AMTP-200-220LNVA
Bom lam mat A-ryung AMTP-200-220LNVB
Bom Aryung AMTP-1500-321FAVB
Aryung Coolant Pump ATP-440HVB0.5
Bom lam mat A-ryung ATP-440HVB0.3
Bom Aryung ATP-420HVB0.3
Aryung Coolant Pump ATP-420HVB0.5
Bom lam mat A-ryung AMTP-12 VB
Bom Aryung AMTP-200-12MSFVB
Aryung Coolant Pump AMTP-100-12MTFVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-13 VB
Bom Aryung AMTP-200-13MTVB
Aryung Coolant Pump AMTP-200-13MSFVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-100-12MS
Bom Aryung AMTP-200-12MT
Aryung Coolant Pump  
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-204HAVB 1.5
Bom Aryung AMTP-1500-204HAVB 1.5
Aryung Coolant Pump AMTP-400-204HAVB 1.5
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-206HAVB 1.5
Bom Aryung AMTP-750-204HAVD 1.5
Aryung Coolant Pump AMTP-400-210HAVB 1.5
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-216HAVB
Bom Aryung AMTP-1500-216HAVD
Aryung Coolant Pump AMTP-750-216HAVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-400-220HAVB
Bom Aryung AMTP-400-220HAVB1.5
Aryung Coolant Pump AMTP-400-220HAVD
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-220HAVB
Bom Aryung AMTP-1500-220HA
Aryung Coolant Pump AMTP-1500-212HAVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-400-212HA
Bom Aryung AMTP-400-212HAVB
Aryung Coolant Pump AMTP-750-212HAVB1.5
Bom lam mat A-ryung AMTP-400-210HAVB
Bom Aryung AMTP-750-210HAVB
Aryung Coolant Pump AMTP-1500-210HAVB1.5
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-208HAVBF1.5
Bom Aryung AMTP-1500-208HAVBF1.5
Aryung Coolant Pump AMTP-400-208HAVBF0.4
Bom lam mat A-ryung AMTP-208HAVBF
Bom Aryung AMTP-210HAVBF
Aryung Coolant Pump AMTP-208HAVBF
Bom lam mat A-ryung AMTP-400-216HAVBF
Bom Aryung AMTP-1500-216HAVBF1.5
Aryung Coolant Pump AMTP-750-216HAVBF0.55
Bom lam mat A-ryung AMTP-400-220HAVBF
Bom Aryung AMTP-1500-216HAVBF1.4
Aryung Coolant Pump AMTP-750-204HA/208HAVB0.5/0.8
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-204HA/208HAVB0.5/0.8
Bom Aryung AMTP-216HA/212HAVB
Aryung Coolant Pump AMTP-1500-220HA/220HAVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-750-220HA/220HAVB
Bom Aryung AMTP-750-220HAVB
Aryung Coolant Pump AMTP-750-220HA/220HAVB
Bom lam mat A-ryung AMTP-400-220HA/216HAVB
Bom Aryung AMTP-750-210HA/216HAVB
Aryung Coolant Pump AMTP-1500-216HA/216HAVB
Bom lam mat A-ryung ATP-12SVB
Bom Aryung ATP-12SVB(MSVB)
Aryung Coolant Pump ATP-13SVB(MSVB)
Bom lam mat A-ryung ATP-13S(MS)
Bom Aryung ATP-11S(MS)
Aryung Coolant Pump ATP-11SVB(MSVB)
Bom lam mat A-ryung ATP-11MSVB
Bom Aryung ATP-13MSVB
Aryung Coolant Pump ATP-12MSVB
Bom lam mat A-ryung ATP-13SVB
Bom Aryung ATP-11MS

 

 

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM