Dây đai ( curoa) 50 ATK10K6-1400-DL | Dây curoa Brecoflex 50 ATK10K6-1500 DL Germany

Dây đai ( curoa) 50 ATK10K6-1400-DL | Dây curoa Brecoflex 50 ATK10K6-1500 DL Germany

Giá : Liên hệ

POLYURETHANE TIMING BELTS

SELF-TRACKING-SERIES ATK10 K6-DL

Widths: Standard Belt Widths in mm (in between widths available): 25 50 100

ATK10 K6 Timing Belts / Truly Endless - BFX / Self Tracking-Series
Pitch: ATK10K6 AT10
Width (rộng): 25, 50, 100
Min Length (mm): 720, 800 for Paz, 1080 for >50
Max Length: 2M
Tension Member: Steel
Options: Paz, Tcover, DR
Stock Lengths: 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000

Có sẵn chiều dài hơn nữa lên tới 20.000 mm.
Chiều dài của vành đai thời gian có thể được tăng lên theo từng răng từ chiều dài tối thiểu 1.500 mm.

Dây đai có Độ dài vô tận có sẵn:
Độ dài ưa thích như bảng
Chiều rộng = 50mm: không có sẵn cho kích thước dưới 720 mm; Có chiều dài từ răng này đến răng khác từ 720 mm; đối với chiều dài trung bình, hãy yêu cầu đơn hàng tối thiểu
Chiều rộng = 100 mm: không có sẵn cho kích thước dưới 1080 mm; Có chiều dài từ răng này đến răng khác từ 1080 mm; đối với chiều dài trung bình, hãy yêu cầu đơn hàng tối thiểu
trên 22000 mm: theo yêu cầu
Độ rộng đai có sẵn: 50, 100mm
Chiều rộng trung gian, chiều rộng lớn hơn và các kích thước khác theo yêu cầu

Ngoài ra, có các model như sau để bạn chọn lựa:

  SELF-TRACKING-SERIES
ATK10 K6-DL
Dây đai Brecoflex ATK10 K6/1500 BFX DL 150
Dây curoa Brecoflex ATK10K6/1600 BFX DL 160
Day dai Brecoflex 25 ATK10 K6/1700 BFX DL 170
Brecoflex chinh hang ATK10K6/1800 BFX DL 180
Dây đai Brecoflex ATK10 K6/1900 BFX DL 190
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex ATK10 K6/2000 BFX DL 200
Brecoflex chinh hang germany ATK10K6/2120 BFX DL 212
Brecoflex Viet Nam ATK10 K6/2240 BFX DL 224
Dai ly Brecoflex Viet Nam ATK10K6/2360 BFX DL 236
Dây đai Brecoflex 100 ATK10K6/2500 BFX DL 250
Dây curoa Brecoflex ATK10 K6/2650 BFX DL 265
Day dai Brecoflex ATK10 K6/2800 BFX DL 280
Brecoflex chinh hang 50 ATK10K6/3000 BFX DL 300
Dây đai Brecoflex ATK10K6/3150 BFX DL 315
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex 50 ATK10 K6/3350 BFX DL 335
Brecoflex chinh hang germany ATK10K6/3550 BFX DL 355
Brecoflex Viet Nam ATK10 K6/3750 BFX DL 375
Dai ly Brecoflex Viet Nam ATK10K6/4000 BFX DL 400
Dây đai Brecoflex ATK10K6/4250 BFX DL 425
Dây curoa Brecoflex 25 ATK10 K6/4500 BFX DL 450
Day dai Brecoflex ATK10 K6/4750 BFX DL 475
Brecoflex chinh hang ATK10 K6/5000 BFX DL 500
Dây đai Brecoflex 100 ATK10K6/5300 BFX DL 530
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex ATK10K6/5600 BFX DL 560
Brecoflex chinh hang germany ATK10 K6/6000 BFX DL 600
Brecoflex Viet Nam ATK10K6/6300 BFX DL 630
Dai ly Brecoflex Viet Nam ATK10K6/6700 BFX DL 670
Dây đai Brecoflex ATK10 K6/7100 BFX DL 710
Dây curoa Brecoflex ATK10K6/7500 BFX DL 750
Day dai Brecoflex ATK10 K6/8000 BFX DL 800


25ATK10K6/1800 ; 25ATK10K6/2240, 25ATK10K6/2500, 100ATK10K6/3350, 100ATK10K6/2120
32-BATK10/1400-BFX 50-BATK10/1400-BFX 75-BATK10/1400-BFX 100-BATK10/1400 ... ATK10K6-DL, ATK10K13, ATK20K13
50 ATK10K6/5300 BFX DL
50 ATK10K6 DL/3750 BFX
ATK10K6-DL-PAZ
ATK10K6, ATK10K6-DL, ATK10K6-DR
32 ATK10K6/6300 BFX
ATK10K6/3940 BFXT
32 ATK10K6/1640 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM