Sản phẩm THK - THK Product

Sản phẩm THK - THK Product

Trục vít thức ăn (Sản phẩm THK)
Vít bi (sản phẩm THK)
Vít Nut (Sản phẩm THK)
Thay đổi Nut (sản phẩm THK)
Xoay vòng (Sản phẩm THK)
Vòng lăn tiếp xúc góc đôi (Sản phẩm THK)
Vòng lăn chéo (Sản phẩm THK)
Giá : Liên hệ
MODEL VÒNG BI TRƯỢT THK
 
LMK 6
LMK 8S
LMK 8
LMK 10
LMK 12
LMK 13
LMK 16
LMK 20
LMK 25
LMK 30
LMK 35
LMK 40
LMK 50
LMK 60
LMK 6M
LMK 8SM
LMK 8M
LMK 10M
LMK 12M
LMK 13M
LMK 16M
LMK 20M
LMK 25M
LMK 30M
LMK 6L
LMK 8L
LMK 10L
LMK 12L
LMK 13L
LMK 16L
LMK 20L
LMK 25L
LMK 30L
LMK 35L
LMK 40L
LMK 50L
LMK 6ML
LMK 8ML
LMK 10ML
LMK 12ML
LMK 13ML
LMK 16ML
LMK 20ML
LMK 25ML
LMK 30ML
LMF
LMF-M
LMF-L
LMF-ML
LMF 6
LMF 8S
LMF 8
LMF 10
LMF 12
LMF 13
LMF 16
LMF 20
LMF 25
LMF 30
LMF 35
LMF 40
LMF 50
LMF 60
LMF 6M
LMF 8SM
LMF 8M
LMF 10M
LMF 12M
LMF 13M
LMF 16M
LMF 20M
LMF 25M
LMF 30M
LMF 6L
LMF 8L
LMF 10L
LMF 12L
LMF 13L
LMF 16L
LMF 20L
LMF 25L
LMF 30L
LMF 35L
LMF 40L
LMF 50L
LMF 60L
LMF 6ML
LMF 8ML
LMF 10ML
LMF 12ML
LMF 13ML
LMF 16ML
LMF 20ML
LMF 25ML
LMF 30ML
Model:
NAST 6
NAST 8
NAST 10
NAST 12
NAST 15
NAST 17
NAST 20
NAST 25
NAST 30
NAST 35
NAST 40
NAST 45
NAST 50
Roller Follower Model NAST-R
Model:
NAST 6R
NAST 8R
NAST 10R
NAST 12R
NAST 15R
NAST 17R
NAST 20R
NAST 25R
NAST 30R
NAST 35R
NAST 40R
NAST 45R
NAST 50R
Roller Follower Model NAST-ZZ
Model:
NAST 6ZZ
NAST 8ZZ
NAST 10ZZ
NAST 12ZZ
NAST 15ZZ
NAST 17ZZ
NAST 20ZZ
NAST 25ZZ
NAST 30ZZ
NAST 35ZZ
NAST 40ZZ
NAST 45ZZ
NAST 50ZZ
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM